................................................                                                 ......................, dn. ........

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

AM SPÓŁKA CYWILNA
ul. Stanisława Staszica 9E lok. 14
65-001 Zielona Góra
NIP: PL9731042437

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu  ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta


Góra